Đặt một câu hỏi

Ống Thuỷ Tinh Hình Trụ D=18X250

Ống thuỷ tinh hình trụ d=18x250


Số ký tự đã nhập: