Đặt một câu hỏi

Môi Trường Tài Nguyên Đất Việt Nam

Đất là một cơ thể sống, điều này có vẻ khác lạ, nhưng sách lại đề cập đến nó, nghiên cứu nó, vì đất và người từ ngàn đời vốn gắn liền với nhau như cá với nước. Mỗi loại đất có quá trình phát sinh, phát triển, hoạt động và tàn lụi của riêng nó. Quan điểm c
Môi trường tài nguyên đất việt nam


Số ký tự đã nhập: