Đặt một câu hỏi

Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

Năm 2011, sẽ có sự thay đổi khối lượng nguyên tử của 10 nguyên tố hóa học trong Bảng phân loại tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bảng tuần hoàn mới sẽ được chính thức giới thiệu vào năm 2011 – năm được Liên hợp quốc chọn là năm hóa học quốc tế theo sáng ki
Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học


Số ký tự đã nhập: