Đặt một câu hỏi

Bảng Phân Loại Tài Liệu Trong Thư Viện Trường Phổ Thông (Sách cũ)

Trong những những năm gần đây, thư viện ở các trường phổ thông ngày càng phát triển. Số lượng tài liệu trong thư viện ngày càng phong phú cả về nội dung và hình thức. Việc xử lí, xây dựng mục lục bảng phân loại, tìm kiếm tài liệu và phục vụ bạn đọc đòi hỏ
Bảng phân loại tài liệu trong thư viện trường phổ thông


Số ký tự đã nhập: