Đặt một câu hỏi

Lịch Sử Việt Nam - Tập 1

Bộ sách Lịch sử Việt Nam là sản phẩm được hoàn thành trên cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) giao cho GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc làm Chủ nhiệm,
Lịch sử Việt Nam - Tập 1


Số ký tự đã nhập: