Đặt một câu hỏi

Đại Cương Lịch Sử Việt Nam - Tập Iii

Lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay là lịch sử của 30 năm chiến tranh cách mạng chống lại sự xâm lược của Đế quốc Pháp và Đế quốc Mỹ, nhằm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; và là lịch sử của 30 năm xây dựng đất nước the
Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập III


Số ký tự đã nhập: