Đánh giá:  / 3
Dở / Hay  

LS 1ALịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử của quá trình chinh phục thiên nhiên, lao động sản xuất để xây dựng đất nước và đấu tranh chống ngoại xâm giành độc lập, giải phóng dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm, dân tộc ta đã viết nên những trang sử hào hùng, những trang sử thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của các thế hệ người Việt Nam. Tự hào và kế tục truyền thống của cha ông, các thế hệ sau lại tiếp bước, viết thêm những trang sử mới, khẳng định vị thế ngày càng to lớn của Việt Nam trên thế giới.

Trân trọng những giá trị lịch sử mà cha ông để lại, nền sử học Việt Nam đã phát triển khá sớm. Bộ sử sớm nhất mà chúng ta được biết đến nay là bộ Đại Việt sử kí gồm 30 quyển của Lê Văn Hưu, hoàn thành vào năm 1272. Tiếp sau đó, nhiều bộ quốc sử đồ sộ cũng đã được biên soạn như Đại Việt sử kí toàn thư, Đại Việt thông sử, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam thực lục...

Sang thời kì cận đại, do bị thực dân Pháp đô hộ, chúng ta không có được các bộ sách lịch sử lớn mà chỉ có một số sách viết về lịch sử do các chính trị gia như Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc, Trần Trọng Kim... biên soạn.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, mở ra thời kì mới cho dân tộc Việt Nam cũng như cho nền sử học nước nhà. Phát huy những giá trị của sử học truyền thống, đồng thời tiếp thu những yếu tố tiến bộ của khoa học và kĩ thuật hiện đại, Sử học đương đại Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Câu nói “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự khẳng định công lao lập quốc và sự hi sinh to lớn của tổ tiên ta trong các cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc, mà còn có ý nghĩa nhắc nhở các thế hệ đi sau hiểu, tự hào và phát huy truyền thống hào hùng đó của dân tộc.

Đến nay, đã có khá nhiều bộ sách lịch sử được các cơ quan và cá nhân biên soạn, xuất bản với nhiều mức độ, quy mô khác nhau. Từ năm 1995, Viện Sử học đã biên soạn và xuất bản bộ sách Lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ đến năm 1975 gồm 6 tập. Trước yêu cầu nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử đất nước, Viện Sử học tiếp tục thực hiện chương trình nghiên cứu và xuất bản bộ Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập theo trình tự lịch sử từ khởi thuỷ đến năm 2000. Bộ sách 15 tập này được xuất bản vào năm 2013 và năm 2014, nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Viện Sử học.

Đi đôi với việc biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập, để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu lịch sử của đông đảo tầng lớp nhân dân, Viện Sử học đã thực hiện biên soạn bộ sách Lịch sử Việt Nam thường thức, gồm 5 phần.

- Phần 1: Lịch sử Việt Nam thường thức từ khởi thuỷ đến thế kỉ X;

- Phần 2: Lịch sử Việt Nam thường thức từ thế kỉ X đến năm 1858;

- Phần 3: Lịch sử Việt Nam thường thức từ năm 1858 đến năm 1945;

- Phần 4: Lịch sử Việt Nam thường thức từ năm 1945 đến năm 1975;

- Phần 5: Lịch sử Việt Nam thường thức từ năm 1975 đến năm 2000.

Công trình này được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản thành 2 tập:

- Lịch sử Việt Nam thường thức - Tập 1: Từ khởi thuỷ đến năm 1858

- Lịch sử Việt Nam thường thức - Tập 2: Từ năm 1858 đến năm 2000

Nội dung bộ sách phản ánh đầy đủ, khách quan về những vấn đề cơ bản nhất của lịch sử Việt Nam từ khởi thuỷ đến năm 2000. Thể hiện toàn diện về quá trình đấu tranh chống xâm lược và xây dựng đất nước của dân tộc Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa - xã hội với độ chính xác cao. Những vấn đề được biên soạn đảm bảo cập nhật các thành tựu và kết quả nghiên cứu của giới sử học trong nước và nước ngoài trong những năm gần đây ; đồng thời được bổ sung bởi những tư liệu mới phát hiện và công bố, giúp cho người đọc không chỉ nắm bắt được những vấn đề cơ bản nhất của lịch sử dân tộc, mà còn qua đó có được nhận thức và những đánh giá mới đảm bảo tính khách quan khoa học, tính chân xác của sự thật lịch sử.