Đặt một câu hỏi

Ô Châu Cận Lục (Bìa Mềm)

"Ô châu cận lục" là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô, như: tên huyện, tên châu và tên làng xã; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô.
Ô Châu Cận Lục (Bìa Cứng)


Số ký tự đã nhập: