Đặt một câu hỏi

Hoạt Động Giáo Dục Nghề Phổ Thông - Nghề Trồng Rừng - Sách Học Sinh

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông (sau đây gọi tắt là GDNPT) lớp 11 được triển khai thực hiện từ năm họ
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG - NGHỀ TRỒNG RỪNG - SÁCH HỌC SINH


Số ký tự đã nhập: