Đặt một câu hỏi

Giáo Trình Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh - Tập 2 (Dùng Cho Sv Đh, Cđ)

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Quá đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực h
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An Ninh - Tập 2 (Dùng cho SV ĐH, CĐ)


Số ký tự đã nhập: