Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  
SỔ CÁC LOẠI
STT Tên hàng ĐVT Giá có VAT Ghi chú
1 Sổ lịch 2016 Quyển 58,000 Có ô ghi chú theo ngày
2 Sổ da đen CK1 dày Quyển 7,000 (6.5 x 10 cm)
3 Sổ da đen CK2 dày Quyển 11,000 (8 x 13 cm)
4 Sổ da đen CK3 dày Quyển 12,000 (9.5 x 15 cm)
5 Sổ da đen CK4 dày Quyển 15,000 (10.5 x 15 cm)
6 Sổ da đen CK5 dày Quyển 17,000 (12.5 x 17.5 cm)
7 Sổ da đen CK6 dày Quyển 24,000 (13 x 20 cm)
8 Sổ da đen CK7 dày Quyển 28,000 (16 x 21 cm)
9 Sổ da đen CK8 dày Quyển 31,000 (16 x 24 cm)
10 Sổ da đen CK9 dày Quyển 34,000
11 Sổ da đen CK10 dày Quyển 42,000 A4
12 Sổ caro 21x33 đặc biệt Quyển 31,000
13 Sổ caro 25x33 đặc biệt Quyển 36,000
14 Sổ caro 30x40 đặc biệt Quyển 52,000
15 Sổ lò xo A4 100T Quyển 42,000
16 Sổ lò xo A5 100T Quyển 30,000
BAO THƯ - TẬP
1 Bao thư trắng 12 x 22 (80 gsm) Xấp (100 cái) 25,000
2 Bao thư trắng 12x22 (100 gsm) Xấp (100 cái) 34,000
3 Bao thư trắng 12x18 Xấp (100 cái) 24,000
4 Bao thư A4 Cái 1,000
5 Bao thư A5 Cái 1,000
6 Bao thư bưu điện lớn Xấp (25 tờ) 11,000
7 Bao thư bưu điện nhỏ Xấp (25 tờ) 6,000
8 Tập 96 trang Vĩnh Tiến Cuốn 7,000
9 Tập 200 trang Thiên Long Cuốn 15,000
SỔ NAMECARD
1 Sổ NameCard 120 lá Simili Cuốn 27,000
2 Sổ NameCard 160 lá Simili Cuốn 30,000
3 Sổ NameCard 240 lá Simili Cuốn 41,000
4 Sổ NameCard 320 lá Simili Cuốn 51,000
5 Sổ NameCard 500 lá Simili Cuốn 88,000
6 Hộp đựng NameCard SureMark 400 Cái 103,000 SQ-9400
7 Hộp đựng NameCard SureMark 600 Cái 117,000 SQ-9600
8 Hộp đựng NameCard SureMark 800 Cái 127,000 SQ-9800
SỔ KẾ TOÁN
1 Biên nhận 2 liên Cuốn 7,000
2 Biên lai thu tiền 2 liên Cuốn 7,000
3 Giấy giới thiệu tốt Cuốn 7,000
4 Hóa đơn 13x19 1 liên Cuốn 12,000
2 liên Cuốn 15,000
3 liên Cuốn 21,000
5 Phiếu thu, phiếu chi 13x19 1 liên Cuốn 12,000
2 liên Cuốn 15,000
3 liên Cuốn 21,000
6 Phiếu nhập xuất 13x19 2-3 liên Cuốn 8,000
A5 2-3 liên Cuốn 18,000
A4 2-3 liên Cuốn 27,000
7 Sổ chi tiết bán hàng Cuốn 11,000
8 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Cuốn 11,000
9 Sổ quỹ tiền mặt Cuốn 13,000