Đánh giá:  / 3
Dở / Hay  
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN LỚP 10
1 Đại Số 10 (SGV)     10,800 Trần Văn Hạo (TCb)
2 Hình Học 10 (SGV)      7,700 Trần Văn Hạo (TCb)
3 Vật Lí 10 (SGV)    12,000 Lương Duyên Bình (TCB)
4 Hóa Học 10 (SGV)    12,000 Nguyễn Xuân Trường (TCB)
5 Sinh Học 10 (SGV)      8,300 Nguyễn Thành Đạt (TCB)
6 Ngữ Văn 10/1 (SGV)    12,400 Phan Trọng Luận (TCB)
7 Ngữ Văn 10/2 (SGV)      8,800 Phan Trọng Luận (TCB)
8 Lịch Sử 10 (SGV)    11,500 Phan Ngọc :Liên (TCb)
9 Địa Lý 10 (SGV)    11,500 Lê Thông (TCb)
10 Tiếng Anh 10 (SGV)    10,900 Hoàng Văn Vân(TCB)
11 Công Nghệ 10 (SGV)      8,300 Nguyễn Văn Khôi (Cb)
12 Giáo Dục Công Dân 10 (SGV)      7,700 Mai Văn Bính (TCB)
13 Tin Học 10 (SGV)      8,300 Hồ Sĩ Đàm (Cb)
14 HĐGD Ngoài giờ lên lớp 10 (SGV)      8,300 Bùi Sĩ Tụng (TCB)
15 Giáo dục Hướng Nghiệp 10 (SGV)      6,500 Phạm Tất Dong(CB)
16 Thể dục 10 (SGV)    12,400 Vũ Đức Thu (TCB)
17 GGQP an ninh (SGV)      7,700 Đặng Đức Thắng (TCB)
BAN KHTN 10 (nâng cao)
1 Đại Số 10 - NC (SGV)     16,500 Đoàn Quỳnh (TCB)
2 Hình Học 10 - NC (SGV)      8,800 Đoàn Quỳnh (TCB)
3 Vật Lí 10 - NC (SGV)    15,400 Nguyễn Thế Khôi (TCB)
4 Hóa Học 10 - NC (SGV)    14,700 Lê Xuân Trọng (TCB)
5 Sinh Học 10 - NC (SGV)    12,000 Vũ Văn Vụ (TCB)
BAN KHXH 10 (nâng cao)
1 Ngữ Văn 10/1 - NC (SGV)     15,400 Trần Đình Sử (TCB)
2 Ngữ Văn 10/2 - NC (SGV)    10,800 Trần Đình Sử (TCB)
3 Lịch Sử 10 - NC (SGV)    12,000 Phan Ngọc Liên (TCB)
4 Địa Lý 10 - NC (SGV)    13,500 Lê Thông (TCb)
5 Tiếng Anh 10 - NC (SGV)    12,200 Tứ Anh (TCb)
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN LỚP 11
1 Đại Số 11(SGV)     11,500 Trần Văn Hạo (TCb)
2 Hình Học 11 (SGV)      7,700 Trần Văn Hạo (TCb)
3 Vật Lí 11 (SGV)    12,900 Lương Duyên Bình (TCB)
4 Hóa Học 11 (SGV)    13,800 Nguyễn Xuân Trường (TCB)
5 Sinh Học 11(SGV)    10,000 Nguyễn Thành Đạt (TCB)
6 Ngữ Văn 11/1 (SGV)    12,400 Phan Trọng Luận (TCB)
7 Ngữ Văn 11/2 (SGV)      9,500 Phan Trọng Luận (TCB)
8 Lịch Sử 11 (SGV)    10,800 Phan Ngọc Liên (TCB)
9 Địa Lý 11 (SGV)      8,300 Lê Thông (TCb)
10 Tiếng Anh 11 (SGV)      9,500 Hoàng Văn Vân(TCB)
11 Công Nghệ 11 (SGV)      7,500 Nguyễn Văn Khôi (Cb)
12 Giáo Dục Công Dân 11 (SGV)      9,500 Mai Văn Bính (TCB)
13 Tin Học 11 (SGV)      8,800 Hỗ Sĩ Đàm (CB)
14 HĐGD Ngoài giờ lên lớp 11 (SGV)      7,700 Bùi Sĩ Tụng (TCB)
15 Giáo dục Hướng Nghiệp 11 (SGV)      6,300 Phạm Tất Dong (Cb)
16 Giáo dục quốc phòng an ninh 11 (SGV)      6,900 Đặng Đức Thắng (TCB)
17 Thể dục 11 (SGV)    12,400 Vũ Đức Thu (TCB)
BAN KHTN 11 (nâng cao)
1 Đại Số 11 - NC (SGV)     15,900 Đoàn Quỳnh (TCB)
2 Hình Học 11 - NC (SGV)      8,300 Đoàn Quỳnh (TCB)
3 Vật Lí 11 - NC (SGV)    15,900 Nguyễn Thế Khôi (TCB)
4 Hóa Học 11 - NC (SGV)    18,000 Lê Xuân Trọng (TCB)
5 Sinh Học 11 - NC (SGV)    11,500 Vũ Văn Vụ (TCB)
BAN KHXH 11 (nâng cao)
1 Ngữ Văn 11/1 - NC (SGV)     14,300 Trần Đình Sử (TCB)
2 Ngữ Văn 11/2 - NC (SGV)    12,900 Trần Đình Sử (TCB)
3 Lịch Sử 11 - NC (SGV)    15,900 Phan Ngọc Liên (TCB)
4 Địa Lý   11 - NC (SGV)    11,000 Lê Thông (TCb)
5 Tiếng Anh 11 - NC (SGV)    12,900 Tứ Anh (TCb)
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN LỚP 12
1 Đại Số 12 (SGV)     10,300 Trần Văn Hạo (TCb)
2 Hình Học 12 (SGV)      5,800 Trần Văn Hạo (TCb)
3 Vật Lí 12 (SGV)    13,300 Lương Duyên Bình (TCB)
4 Hóa Học 12 (SGV)    11,500 Nguyễn Xuân Trường (TCB)
5 Sinh Học 12 (SGV)    13,300 Nguyễn Thành Đạt (TCB)
6 Ngữ Văn 12/1 (SGV)    12,400 Phan Trọng Luận (TCB)
7 Ngữ Văn 12/2 (SGV)    10,300 Phan Trọng Luận (TCB)
8 Lịch Sử 12 (SGV)    12,800 Phan Ngọc Liên (TCB)
9 Địa Lý 12 (SGV)    10,700 Lê Thông (TCb)
10 Tiếng Anh 12 (SGV)    10,300 Hoàng Văn Vân(TCB)
11 Công Nghệ 12 (SGV)      7,000 Nguyễn Văn Khôi (Cb)
12 Giáo Dục Công Dân 12 (SGV)      9,500 Mai Văn Bính (TCB)
13 Tin Học 12 (SGV)      7,400 Hồ Sĩ Đàm (Cb)
14 HĐGD Ngoài giờ lên lớp 12 (SGV)      7,800 function jInsertShortcode(syntax) { syntax = syntax.replace(/'/g, '"'); if(document.getElementById('jform_articletext') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_articletext'); } if(document.getElementById('text') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'text'); } if(document.getElementById('jform_description') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_description'); } if(document.getElementById('jform_content') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_content'); } }