Đánh giá:  / 4
Dở / Hay  
LỚP 6
Sách giáo khoa : đóng bộ                97,700
1 Toán - 6 Tập 1                  6,400 Phan Đức Chính (TCB)
2 Toán - 6 Tập 2                  5,000 Phan Đức Chính (TCB)
3 Vật lý 6                  6,000 Vũ Quang ( TCB)
4 Sinh học 6                13,200 Nguyễn Quang Vinh (TCB)
5 Công nghệ 6                10,200 Nguyễn Minh Đường (TCB)
6 Ngữ văn - 6 Tập 1                  8,500 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
7 Ngữ văn - 6 Tập 2                  8,500 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
8 Lịch sử 6                  4,400 Phan Ngọc Liên (TCB)
9 Địa lý 6                  6,700 Nguyễn Dược (TCB)
10 Giáo dục công dân 6                  3,300 Hà Nhật Thăng (TCB)
11 Âm nhạc mỹ thuật 6                11,000 Hoàng Long (TCB)
12 Tiếng anh 6                14,500 Nguyễn Văn Lợi (TCB)
Sách bài tập : đóng bộ                53,200
1 BT Toán 6/1                10,800 Tôn Thân (CB)
2 BT Toán 6/2                  8,000 Tôn Thân (CB)
3 BT Vật lí 6                  6,300 Bùi Gia Thịnh (CB)
4 BT Ngữ văn 6/1                  7,400 Nguyễn Khắc Phi,Nguyễn Đình Chú
5 BT Ngữ văn 6/2                  8,300 Nguyễn Khắc Phi,Nguyễn Đình Chú
6 BT Tiếng Anh 6                12,400 Nguyễn Văn Lợi (TCB)
LỚP 7
Sách giáo khoa : đóng bộ              114,500
1 Toán - 7 Tập 1                  7,200 Phan Đức Chính (TCB)
2 Toán - 7 Tập 2                  5,000 Phan Đức Chính (TCB)
3 Vật lý 7                  5,500 Nguyễn Đức Thâm ( CB)
4 Sinh học 7                14,900 Nguyễn Quang Vinh (TCB)
5 Công nghệ 7                11,800 Nguyễn Minh Đường (TCB)
6 Ngữ văn - 7 Tập 1                  9,800 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
7 Ngữ văn - 7 Tập 2                  7,800 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
8 Lịch sử 7                  9,600 Phan Ngọc Liên (TCB)
9 Địa lý 7                14,000 Phan Huy Xu ( CB)
10 Giáo dục công dân 7                  3,400 Hà Nhật Thăng (TCB)
11 Âm nhạc mỹ thuật 7                11,600 Hoàng Long
12 Tiếng anh 7                13,900 Nguyễn Văn Lợi (TCB)
Sách bài tập : đóng bộ                55,900
1 BT Toán 7/1                12,600 Tôn Thân (CB)
2 BT Toán 7/2                  8,000 Tôn Thân (CB)
3 BT Vật lí 7                  6,100 Nguyễn Đức Thâm ( CB)
4 BT Ngữ văn 7/1                10,200 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
5 BT Ngữ văn 7/2                  8,500 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
6 BT Tiếng Anh 7                10,500 Nguyễn Văn Lợi (TCB)
LỚP 8
Sách giáo khoa : đóng bộ              124,200
1 Toán - 8 Tập 1                  6,800 Phan Đức Chính (TCB)
2 Toán - 8 Tập 2                  6,800 Phan Đức Chính (TCB)
3 Vật lý 8                  6,400 Vũ Quang ( TCB)
4 Hóa học 8                  9,600 Lê Xuân Trọng (CB)
5 Sinh học 8                15,500 Nguyễn Quang Vinh (TCB)
6 Công nghệ 8                14,800 Nguyễn Minh Đường (TCB)
7 Ngữ văn - 8 Tập 1                  8,500 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
8 Ngữ văn - 8 Tập 2                  7,800 Nguyễn Khắc Phi (TCB)
9 Lịch sử 8                  9,400 Phan Ngọc Liên (TCB)
10 Địa lý 8                11,600 Nguyễn Dược (TCB)
11 Giáo dục công dân 8                  3,400 Hà Nhật Thăng (TCB)
12 Âm nhạc mỹ thuật 8                11,600 Hoàng Long (TCB)
13 Tiếng anh 8                12,000 Đỗ Đình Tống (TCB)
Sách bài tập : đóng bộ                71,900
1 BT Toán 8/1                13,100 Tôn Thân (CB)
2 BT Toán 8/2                12,600 Tôn Thân (CB)
3 BT Vật lí 8                  6,500 function jInsertShortcode(syntax) { syntax = syntax.replace(/'/g, '"'); if(document.getElementById('jform_articletext') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_articletext'); } if(document.getElementById('text') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'text'); } if(document.getElementById('jform_description') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_description'); } if(document.getElementById('jform_content') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_content'); } }