Đánh giá:  / 0
Dở / Hay  
Stt Tên sách Đơn giá Tác giả
LỚP 1 : đóng bộ                96,200
1 Tiếng Việt 1 - Tập 1                12,500 Đặng Thị Lanh
2 Tiếng Việt 1 - Tập 2                12,500 Nguyễn Trí, Nguyễn Hoàng Bình
3 Toán 1                10,800 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng
4 Tự nhiên xã hội 1                  5,900 Bùi Phương Nga
5 Tập viết 1 - Tập 1                  2,900 Đặng Thị Lanh
6 Tập viết 1 - Tập 2                  2,900 Đặng Thị Lanh, Nguyễn Hòa Bình
7 Vở BT Tiếng Việt 1/1                  6,300 Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí
8 Vở BT Tiếng Việt 1/2                  6,000 Đặng Thị Lanh, Nguyễn Trí
9 Vở BT Toán 1/1                  5,800 Đỗ Đình Hoan
10 Vở BT Toán 1/2                  6,000 Đỗ Đình Hoan
11 Vở Tập vẽ 1                12,800 Nguyễn Quốc Toản
12 Vở BT Tự nhiên và Xã hội 1                  3,500 Đoàn Thị My, Bùi Phương Nga
13 Vở BT Đạo đức 1                  4,500 Lưu Thu Thủy
14 Tập bài hát 1                  3,800 Hoàng Long
LỚP 2 : đóng bộ                97,600
1 Tiếng Việt 2 - Tập 1                11,800 Nguyễn Minh Thuyết
2 Tiếng Việt 2 - Tập 2                11,200 Nguyễn Minh Thuyết
3 Toán 2                10,800 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng
4 Tự nhiên xã hội 2                  5,700 Bùi Phương Nga
5 Tập viết 2 - Tập 1                  2,900 Trần Mạnh Hưởng
6 Tập viết 2 - Tập 2                  2,900 Trần Mạnh Hưởng
7 Vở BT Tiếng Việt 2/1                  6,500 Nguyễn Minh Thuyết
8 Vở BT Tiếng Việt 2/2                  6,000 Nguyễn Minh Thuyết
9 Vở BT Toán 2/1                  7,600 Đỗ Đình Hoan
10 Vở BT Toán 2/2                  7,600 Đỗ Đình Hoan
11 Vở Tập vẽ 2                12,800 Nguyễn Quốc Toản
12 Vở BT Tự nhiên và Xã hội 2                  3,500 Bùi Phương Nga, Nguyễn Quý Thao
13 Vở BT Đạo đức 2                  4,500 Lưu Thu Thủy
14 Tập bài hát 2                  3,800 Hoàng Long
LỚP 3 : đóng bộ              106,600
1 Tiếng Việt 3 - Tập 1                11,500 Nguyễn Minh Thuyết
2 Tiếng Việt 3 - Tập 2                11,000 Nguyễn Minh Thuyết
3 Toán 3                10,800 Đỗ Đình Hoan
4 Tự nhiên xã hội 3                  9,900 Bùi Phương Nga
5 Tập viết 3 - Tập 1                  2,900 Trần Mạnh Hưởng
6 Tập viết 3 - Tập 2                  2,900 Trần Mạnh Hưởng
7 Vở BT Tiếng Việt 3/1                  7,300 Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình
8 Vở BT Tiếng Việt 3/2                  6,500 Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình
9 Vở BT Toán 3/1                  7,600 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng
10 Vở BT Toán 3/2                  7,600 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng
11 Vở Tập vẽ 3                12,800 Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Hữu Hạnh
12 Vở BT Tự nhiên và Xã hội 3                  7,500 Bùi Phương Nga, Nguyễn Tuyết Nga
13 Vở BT Đạo đức 3                  4,500 Lưu Thu Thủy, Trần Thị Tố Oanh
14 Tập bài hát 3                  3,800 Hoàng Long, Hoàng Lân, Lê Đức Sang
LỚP 4 : đóng bộ              150,400
1 Tiếng Việt 4 - Tập 1                13,200 Nguyễn Minh Thuyết
2 Tiếng Việt 4 - Tập 2                12,600 Nguyễn Minh Thuyết
3 Toán 4                10,900 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng
4 Khoa học 4                10,500 Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái
5 Lịch sử địa lý 4                11,600 Nguyễn Anh Dũng
6 Âm nhạc 4                  3,700 Hoàng Long
7 Mĩ Thuật 4                  6,500 Nguyễn Quốc Toản
8 Đạo đức 4                  3,800 Hà Nhật Thăng, Lưu Thu Thủy
9 Kĩ thuật 4                  4,900 Đoàn Chi
10 Vở BT Tiếng Việt 4/1                  9,800 Nguyễn Minh Thuyết
11 Vở BT Tiếng Việt 4/2                  8,600 Nguyễn Minh Thuyết
12 Vở BT Toán 4/1                  7,000 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng,…
13 Vở BT Toán 4/2                  8,600 Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng,…
14 Vở BT Khoa học 4