Đánh giá:  / 23
Dở / Hay  
STT TÊN SÁCH Đơn giá Tên tác giả
MÔN TOÁN
BỘ SÁCH TỰ LUYỆN OLYMPIC TOÁN THCS - PHIÊN BẢN 2.0
1 T6T70t6 Tự luyện Violympic Toán 6 - T1 - phiên bản 2.0 20,000 Nguyễn Sỹ Đức - Trần Anh Tuyến - Vũ Đức Toàn
2 T6T71t6 Tự luyện Violympic Toán 6 - T2 - phiên bản 2.0 20,000 Nguyễn Sỹ Đức - Trần Anh Tuyến - Vũ Đức Toàn
3 T7T38t6 Tự luyện Violympic Toán 7 - T1 - phiên bản 2.0 20,000 Nguyễn Sỹ Đức - Trần Anh Tuyến - Vũ Đức Toàn
4 T7T39t6 Tự luyện Violympic Toán 7 - T2 - phiên bản 2.0 20,000 Nguyễn Sỹ Đức - Trần Anh Tuyến - Vũ Đức Toàn
5 T8T54t6 Tự luyện Violympic Toán 8 - T1 - phiên bản 2.0 20,000 Nguyễn Sỹ Đức - Trần Anh Tuyến - Vũ Đức Toàn
6 T8T55t6 Tự luyện Violympic Toán 8 - T2 - phiên bản 2.0 20,000 Nguyễn Sỹ Đức - Trần Anh Tuyến - Vũ Đức Toàn
7 T9T82t6 Tự luyện Violympic Toán 9 - T1 - phiên bản 2.0 20,000 Lê Việt Bắc
8 T9T83t6 Tự luyện Violympic Toán 9 - T2 - phiên bản 2.0 20,000 Lê Việt Bắc
9 T7N01T6 Tự luyện Violympic Toán bằng Tiếng Anh - lớp 7    22,000 Đặng Minh Tuấn - Nguyễn Thị Bích Phượng
BỘ SÁCH BÀI TẬP NÂNG CAO & MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ TOÁN
1 T6T31h6 Bài tập nâng cao & một số chuyên đề Toán 6 40,000 Bùi Văn Tuyên
2 T7T26h6 Bài tập nâng cao & một số chuyên đề Toán 7 39,000 Bùi Văn Tuyên
3 T8T27h6 Bài tập nâng cao & một số chuyên đề Toán 8 55,000 Bùi Văn Tuyên
4 T9T42h6 Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 9 49,000 Bùi Văn Tuyên
BỘ SÁCH BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO TOÁN THCS
3 T7T76H5 Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 7 - T1 23,000 Tôn Thân (CB)
4 T7T77H5 Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 7 - T2 19,000 Tôn Thân (CB)
5 T8T82H5 Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 8 - T1 23,000 Tôn Thân (CB)
6 T8T83H5 Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 8 - T2 23,000 Tôn Thân (CB)
1 T6T87h6 Các chuyên đề chọn lọc Toán 6 - T1 28,000
2 T6T88h6 Các chuyên đề chọn lọc Toán 6 - T2 25,000
3 T7T68h6 Các chuyên đề chọn lọc Toán 7 - T1 39,500
4 T7T69h5 Các chuyên đề chọn lọc Toán 7 - T2 26,000
5 T8T74h6 Các chuyên đề chọn lọc Toán 8 - T1 39,000
6 T8T75h6 Các chuyên đề chọn lọc Toán 8 - T2 36,000
7 T9T76h6 Các chuyên đề chọn lọc Toán 9 - T1 32,000
8 T9T76h5 Các chuyên đề chọn lọc Toán 9 - T1 39,500
BỘ SÁCH BỒI DƯỠNG TOÁN THCS
1 T6T94h6 Bồi dưỡng Toán 6 - T1 40,000 Vũ Hữu Bình
2 T6T95H5 Bồi dưỡng Toán 6 - T2 32,000 Vũ Hữu Bình
3 T7T72H6 Bồi dưỡng Toán 7 - T1 40,000 Vũ Hữu Bình
4 T7T73h6 Bồi dưỡng Toán 7 - T2 32,000 Vũ Hữu Bình
5 T8T78H4 Bồi dưỡng Toán 8 - T1 40,000 Vũ Hữu Bình
6 T8T79H4 Bồi dưỡng Toán 8 - T2 40,000 Vũ Hữu Bình
7 T9T84h6 Bồi dưỡng toán 9 - T1 42,000 Vũ Hữu Bình
8 T9T85H6 Bồi dưỡng toán 9 - T1 43,000 Vũ Hữu Bình
BỘ SÁCH CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN THCS
1 T6T51n6 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 - T1 40,000 Tôn Thân (CB)
2 T6T52n6 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 - T2 38,000 Tôn Thân (CB)
3 T7T38n5 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 - T1 52,000 Tôn Thân (CB)
4 T7T39n6 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 7 -T2 30,000 Tôn Thân (CB)
5 T8T42n6 Các dạng Toán và phương pháp giải Toán 8 - T1 51,000 Tôn Thân (CB)
6 T8T43n6 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 - T2 43,000 Tôn Thân (CB)
7 T9T56n6 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9 - T1 36,000 Tôn Thân (CB)
8 T9T57n6 Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9 -T2 49,000 Tôn Thân (CB)
BỘ SÁCH NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN THCS
1 T6T21h6 Nâng cao và phát triển Toán 6- T1 31,000 Vũ Hữu Bình
2 T6T22h6 Nâng cao và phát triển Toán 6- T2 24,000 Vũ Hữu Bình
3 T7T24h6 Nâng cao và phát triển Toán 7- T1 28,000 Vũ Hữu Bình
4 T7T25h5 function jInsertShortcode(syntax) { syntax = syntax.replace(/'/g, '"'); if(document.getElementById('jform_articletext') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_articletext'); } if(document.getElementById('text') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'text'); } if(document.getElementById('jform_description') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_description'); } if(document.getElementById('jform_content') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_content'); } }