Đánh giá:  / 10
Dở / Hay  
STT TÊN HÀNG đvt SL ĐƠN GIÁ LỚP
HÓA CHẤT MÔN HÓA THPT
1 Lưu huỳnh bột (S)-500gr chai 1 181,000   10
2 Phospho đỏ (P)-500gr chai 1 1,078,000 10,11
3 Kẽm viên (Zn)-500gr chai 1 449,000 10,11
4 Sắt phoi bào (Fe)-250gr chai 1 55,000 10,11,12
5 Sắt bột (Fe)-500gr chai 1 320,000 10,12
6 Magie dây (Mg)-50gr chai 1 464,000 10,11,12
7 Magie bột 250g/chai Mg chai 1 530,000
8 Nhôm bột (Al)-500gr chai 1 390,000 10,11,12
9 Nhôm lá (Al)-250gr chai 1 390,000 10,11,12
10 Đồng dây (phoi bào)-100gr chai 1 86,000 10,11,12
11 Đồng lá (Cu)-250gr chai 1 252,000 10,11,12
12 DD Brom (Br2)-1ml/ống ống 1 15,700 10,11,12
13 Iod (I2)-5ml/ống ống 1 28,000 10,11,12
14 Iodine 250g/chai TQ I2 chai 1 1,500,000
15 Đồng (II) oxit (CuO)-500gr chai 1 780,000 10,11,12
16 Magie oxit (MgO)-500gr chai 1 574,000 10,11,12
17 Sắt (III) oxit (Fe2O3)-500gr chai 1 291,000 12
18 Crom (III) oxit (Cr2O3)-500gr chai 1 724,000 12
19 Silic dioxit (SiO2)-500gr chai 1 118,000 12
20 Mangan đioxit (MnO2)-250gr chai 1 567,000 10
21 Natri hydroxit (NaOH)-500gr chai 1 102,000 10,11,12
22 Canxi hyroxit (CaOH)2-500gr chai 1 173,000 10,11
23 Axit clohydric (HCl)-500ml (TQ) chai 1 86,600 10,11,12
24 Axit sunfuric (H2SO4)-500ml (TQ) chai 1 94,500 10,11,12
25 Axit axetic (CH3COOH)-500ml (TQ) chai 1 140,000 10,11,12
26 Axit nitric (HNO3)-500ml (TQ) chai 1 110,000 10,11,12
27 Natri bromua (NaBr)-500gr chai 1 236,000 10
28 Natri iotua (NaI)-250gr chai 1 2,323,000 10
29 Kali iotua (KI)-250gr chai 1 2,145,000 10,11,12
30 Kali clorua (KCl)-500gr chai 1 157,000 10,11,12
31 Canxi clorua (CaCl2)-500gr chai 1 173,000 10,11,12
32 Bari clorua (BaCl2)-500gr chai 1 126,000 11,12
33 EDTA TQ chai 250g - C10H14N2O8Na2 chai 1 90 000
34 Kali kim loại TQ (250G/CHAI) chai 1 478 500
35 Natri kim loại TQ (250g/chai) chai 1 726 000
36 Bari Oxide TQ 500 gr BaO chai 1 1,089,000
37 Sắt (III) clorua (FeCl3)-500gr chai 1 150,000 10,11,12
38 Crôm (III) clorua (CrCl3)-500gr chai 1 709,000 12
39 Nhôm clorua (AlCl3)-500gr chai 1 142,000 12
40 Amoni clorua (NH4Cl)-500gr chai 1 110,000 11,12
41 Natri nitrat (NaNO3)-500gr chai 1 165,000 10,12
42 Natri nitrit (NaNO2)-500gr chai 1 110,000 11
43 Kali nitrat (KNO3)-500gr chai 1 150,000 10,11,12
44 Chì nitơrat (Pb(NO3)2)-500gr chai 1 250,000 10,11,12
45 Bạc nitrat (AgNO3)-25gr chai 1 1,770,000 10,11,12
46 Natri sunfat (Na2SO4)-500gr chai 1 110,000 10,11
47 Natri sunfit (Na2SO3)-500gr chai 1 133,000 10
48 Đồng (II) sunfat (CuSO4)-500gr chai 1 236,000 10,11,12
49 Kẽm sunfat (ZnSO4)-500gr chai 1 189,000 10,11,12
50 Magie sunfat (MgSO4)-500gr chai 1 173,000 12
51 Nhôm sunfat (Al2(SO4)3-500gr chai 1 173,000 12
52 Natrihidro cacbonat (NaHCO3)-500gr chai 1 102,000 11,12
53 Canxi cacbonat (CaCO3)-500gr chai 1 function jInsertShortcode(syntax) { syntax = syntax.replace(/'/g, '"'); if(document.getElementById('jform_articletext') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_articletext'); } if(document.getElementById('text') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'text'); } if(document.getElementById('jform_description') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_description'); } if(document.getElementById('jform_content') != null) { jInsertEditorText(syntax, 'jform_content'); } }